Ubuntu修改软件源 sources.list

2020年9月2日 1841点热度 0人点赞 0条评论

前言

由于Ubuntu官方软件源服务器在境外,对于国内Ubuntu爱好者来说更新软件会非常慢,所以我们建议安装完系统后直接修改软件安装源列表,替换为国内镜像源。

国内镜像源源非常多,比较主流的有阿里、腾讯、网易、华为、清华等等……

配置方法

源列表文件 /etc/apt/sources.list ,只要是Linux系统软件安装源列表都是这个文件,以下是系统自带的3个编辑器的打开方式。

  • gedit是Ubuntu自带的编辑器非常好用,图形界面操作简便。

sudo gedit /etc/apt/sources.list

  • nano编辑器也是自带的终端编辑器.

sudo nano /etc/apt/sources.list

  • vi编辑器比较难用一些不太适合新手,建议先查看Vi编辑器教程。

sudo vi /etc/apt/sources.list

阿里云源列表

可以将默认官方源用#号注释掉在最后加上下面的源

1. ubuntu 20.04 (focal)

deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ focal main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ focal main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ focal-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ focal-updates main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ focal-proposed main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ focal-proposed main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ focal-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ focal-backports main restricted universe multiverse

2. ubuntu 18.04 (bionic)

deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse

3. ubuntu 16.04 (xenial)

deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ xenial main
deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ xenial main
deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ xenial-updates main
deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ xenial-updates main
deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ xenial universe
deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ xenial universe
deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ xenial-updates universe
deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ xenial-updates universe
deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ xenial-security main
deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ xenial-security main
deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ xenial-security universe
deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ xenial-security universe

4. Ubuntu 14.04 (trusty)

deb https://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ trusty main restricted universe multiverse
deb-src https://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ trusty main restricted universe multiverse
deb https://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ trusty-security main restricted universe multiverse
deb-src https://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ trusty-security main restricted universe multiverse
deb https://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ trusty-updates main restricted universe multiverse
deb-src https://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ trusty-updates main restricted universe multiverse
deb https://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ trusty-backports main restricted universe multiverse
deb-src https://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ trusty-backports main restricted universe multiverse

更新列表

修改完后直接更新列表
sudo apt update

更新软件

sudo apt upgrade

暗暗

这个人很懒,什么都没留下

文章评论