Frp内网穿透操作笔记

2021年6月6日 2233点热度 1人点赞 0条评论

什么是Frp

Frp 下载地址

https://github.com/fatedier/frp/releases

Frp 手册

https://gofrp.org/docs/

服务端配置

公网的云主机上配置,注意防火墙配置建立入站规则 默认开启7000

  • 下载
wget https://github.com/fatedier/frp/releases/download/v0.34.3/frp_0.34.3_linux_amd64.tar.gz
tar -vzxf frp_0.34.3_linux_amd64.tar.gz
mv frp_0.34.3_linux_amd64 frp
  • 修改服务端配置
nano frps.ini
./frps -c ./frps.ini

客户端配置

任何可以上网的主机上

  • 下载
wget https://github.com/fatedier/frp/releases/download/v0.34.3/frp_0.34.3_linux_arm.tar.gz
tar -vzxf frp_0.34.3_linux_arm.tar.gz
mv frp_0.34.3_linux_arm frp
  • 修改客户端配置
nano frpc.ini
./frpc -c ./frpc.ini

暗暗

这个人很懒,什么都没留下

文章评论